scss选择器嵌套

css yekong 860℃

假设我们有一段这样的结构:

<header>
<nav>
  <a href=“##”>Home</a>
  <a href=“##”>About</a>
  <a href=“##”>Blog</a>
</nav>
<header>

想选中 header 中的 a 标签,在写 CSS 会这样写:

nav a {
 color:red;
}

header nav a {
 color:green;
}

那么在 Scss 中,就可以使用选择器的嵌套来实现:

nav {
 a {
  color: red;

  header & {
   color:green;
  }
 } 
}
喜欢 (0)