CentOS安装nodejs

nodejs yekong 208℃

在 CentOS/RHEL 8 和 Fedora 系统中,Node.js 作为 nodejs 模块而变得可用。

dnf module install nodejs:<stream>

这里的 对应了 Node.js 的主版本。 可以使用如下命令查看可用流的列表:

dnf module list nodejs

举个例子,安装 Node.js 12:

dnf module install nodejs:12

wanjunshijie 2021-07-16 at 09.22.52

喜欢 (0)