yrm的安装和使用

nodejs yekong 1584℃

yrm 是一个 yarn源管理器,允许你快速地在源间切换

经常下载包的速度很忙有的还会卡住几十分钟,所以我们需要切换镜像
这样我们下载的速度会快很多

安装

npm install -g yrm --registry=https://registry.npm.taobao.org

列出当前可用的所有镜像源

yrm ls

wanjunshijiecom 2021-09-03 at 07.56.09

使用淘宝镜像源

yrm use taobao

测试访问速度

yrm test taobao

wanjunshijiecom 2021-09-03 at 07.57.16

查看当前使用的源

npm config get registry  // 查看npm当前镜像源
yarn config get registry  // 查看yarn当前镜像源
喜欢 (0)